Romans (11)
 • In oangripende roman oer it libben fan Ake Dongera en syn famylje. Yn ’e oarloch wurdt de húshâlding yn it fersetswurk behelle. Scroll nei ûnder foar mear ynformaasje oer skriuwer en boek.


  Wek yn ’e rivier Door: Durk van der Ploeg €19,72
 • Rosmos is in spannende en humoristyske roman dy’t him ôfspilet yn de ‘ûnderklasse’ fan de maatskippij. Scroll nei ûnder foar mear ynformaasje oer de skriuwer en it boek.


  Rosmos Door: Willem Schoorstra €11,88
 • Een onthullende roman over de daogelijkse gang van zaoken bij een regionale umroep.
  Scroll omlaag voor meer info over auteur en boek.


  Villa Thrianta Door: Lukas Koops €18,30
 • It echte ferhaal oer Rêdbâd, kening fan ’e Friezen. Schoorstra set it heldhaftige libben fan de meast legindaryske kening en syn tiid del yn masterlike styl. Scroll nei ûnder foar mear ynformaasje oer skriuwer en boek.


  Rêdbâd / Kening fan ’e Friezen Door: Willem Schoorstra €22,89
 • Het echte verhaal over Redbad, koning van de Friezen. Willem Schoorstra geeft het heldhaftige leven van de meest legendarische koning in een prachtige stijl weer. Scroll naar beneden voor meer info over auteur en boek.


  Redbad / Koning van de Friezen Door: Willem Schoorstra €22,89
 • Yn de Fryske greidhoeke longeret Eeuwkje, in jonge dûmnysfrou, nei in bern. Wêrom is har man, dûmny Laurman, net by steat om har djipste winsk te ferfoljen? Scroll nei ûnderen foar ynformaasje oer skriuwer en boek.


  Littenser Merke Door: Ale S. van Zandbergen €22,71
 • De Nacht fan Mare is opnij eigentiids wurk fan Willem Schoorstra. In boek dat de lêzer fuortendaliks by de lurven krijt, om dêrnei net wer los te litten. Scroll nei ûnderen foar mear ynformaasje oer skriuwer en titel.


  De nacht fan Mare Door: Willem Schoorstra €17,89
 • Yn 1973 hat er op it ferkennende paad fan de iere leafde in fatale misstap makke; dy faze yn syn libben hie er weistoppe… Scroll nei ûnderen foar mear ynformaasje oer skriuwer en titel.


  Famke famke Door: Ale S. van Zandbergen €22,71
 • De Fryske oersetting fan in ikoanyske útjefte: Hoe God verdween uit Jorwerd. Mei in wiidweidich aktueel neiwurd troch Geert Mak.
  Scroll nei ûnderen foar mear ynformaasje oer skriuwer en titel.

   


  Hoe’t God ferdwûn út Jorwert Door: Geert Mak €17,89
 • Een Friese schrijfster trekt zich terug in een Benedictijner klooster. Dat is het begin van een indrukwekkende roman…
  Scroll naar beneden voor uitgebreide info.

   


  Completen Door: Marga Claus €16,47
 • 'In spannend en oangripende roman oer persoanlike drama’s, tsjin de eftergrûn fan ûnfersetlikens en in generaasjekonflikt.'
  Scroll nei ûnderen foar mear ynformaasje oer skriuwer en titel.


  De lêste floed Door: Durk van der Ploeg €17,89